Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler

Mesleki Eğitimlerin Verilmesi

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

 

Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair olan ve 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ gereği tüm tehlikeli çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin çalışanlarına Zorunlu Mesleki ve Teknik eğitimi aldırması gerekmektedir. Yöntem Akademi, MEB onaylı Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler’in düzenlenmesi ve belgelendirmesi konusunda, ilgili birimlerle gerçekleştirdiği protokollerle hizmetinizdedir.

AKCA OSGB olarak çözüm ortaklı mesleki yeterlilik eğitimi veren firmalar ile işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan müfredatlarına ölçme ve değerlendirilme sonrası yasal mevzuata uygun eğitimler için MEB onaylı sertifikalı eğitimlerinizi veren kurumlara yönlendirme yapılmaktadır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.  Yasal yönetmelik gereği on altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Yasal dayanak: 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu 17. Maddesi 3. Bendi, (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Bu kapsamda ilgili eğitimi aldırmayan işletmeleri ağır cezalar beklemektedir. Yönetmeliğe göre ilgili eğitimler alınmaması ve belgelendirilmemesi her çalışan için aylık 1120 TL ceza kesilmektedir.

Zorunlu Mesleki Yeterlilik ve Teknik Eğitimler

İlgili tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerin içeriği şöyledir.

 • Metal Teknoloji
 • Kimya Teknolojisi
 • Ulaştırma Hizmetleri
 • Plastik Teknolojisi
 • Yer Birimleri
 • Elektrik Elektronik Teknolojisi
 • Madencilik Ve Maden Çıkarma Teknolojisi
 • Metalürji Teknolojisi
 • İnşaat Teknolojileri
 • Ahşap Teknolojisi
 • Makine Teknolojisi
 • İş Makineleri Operatörlüğü

Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade etmektedir.

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

 1. a) 3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
 2. b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,
 3. c) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2’nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

 1. d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 2. e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Mesleki Eğitim Zorunluluğunun Denetlenmesi

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı kanuna göre bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadı