İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş SAğlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır.

İş kazaları ve meslek hastalığı riskleri konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, riskler karşısında alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesinde bilimsel davranılması “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) kavramını doğurmuştur.İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.
İSG konularına yaklaşım genellikle şu başlıklar altında toplanmaktadır:
Çalışanlara yönelik işçi güvenliği,
Çalışma ortamına yönelik işyeri güvenliği,
Üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği.

İş sağlığı(*);

"Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının,

Korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin,

Önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,

onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini,

Özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.